تجهیزات آزمایشگاه

• دوربین های تجزیه تحلیل حرکت به همراه مارکرها و نرم افزار  

img_20160229_192509-copy

20160515_183127

markers

• نرم افزارهای تخصصی
• دستگاه ایزوکینتیک پرتابل
• سیستم foot scan

20160515_183116

• سیستم Body composition
• سیستم polar
• سیستم ثبت سرعت پدال
• سیستم تعادلی Y
• دستگاه شیب سنج
• سیستم انعطاف پذیری

20160515_183200

• سیستم چابکی
• دستگاه سرعت سنج
• گونیامتر و متر نواری
• سکو پرش
• تردمیل
• دوچرخه ثابت
• وزن سنج
• قد سنج
• دستگاه قند خون
• دستگاه فشار خون
• چوب موازنه
• وزنه و دمبل