خدمات پژوهشی

آزمایشگاه علوم ورزشی در راستای اهداف تعیین شده خدمات تخصصی به پژوهشگران و دانشجویان رشته های مختلف علوم ورزشی و فنی مهندسی ارایه می نماید